SRV-04.01


Οι ποσοτικές μελέτες είναι ουσιαστικοί παράγοντες της εξίσωσης της αξίας. Επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της μειοδοτικής προσφοράς του εργολάβου, κατά την φάση της προμηθευτικής διαδικασίας. Η ομάδα των μηχανικών μας χάρη στην αποκτημένη εμπειρία και στην χρήση της τεχνολογίας, παρέχουν στους πελάτες μας το πλεονέκτημα της δυνατότητας να υπολογίζουν με ακρίβεια ποσότητες και κόστη.