Παρέχουμε σχεδιαστικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, αρχιτέκτονες, εργολάβους, εργολήπτες προσόψεων, διαχειριστές έργου, υποστηρίζοντας αυτούς καθ’ όλες τις φάσεις της σχεδιαστικής διαδικασίας δομών χάλυβα, αλουμινίου, ή υάλου. Με στόχο την εκπλήρωση των αισθητικών, λειτουργικών και οικονομικών προσδοκιών των πελατών μας, η καταρτισμένη ομάδα των σχεδιαστών μας επιδιώκει την αποτύπωση της έμπνευσης και της καινοτομίας σε μια καλά δομημένη μελέτη. Θέτοντας τον επαγγελματικό σχεδιασμό, την αναλυτική προμέτρηση BοQ, και  την σχεδιαστική διατύπωση  της λειτουργικής απόδοσης του κτιρίου, ως βάση για την επιτυχή διαχείριση της κατασκευαστικής διαδικασίας, οι σχεδιαστές μας θα εξετάσουν και θα αναλύσουν τις προσδοκίες των πελατών μας για το έργο, προσφέροντας τις βέλτιστες προμελέτες.

Τα σχέδια προσφοράς (tender drawings) είναι η βάση για την διαδικασία εκτίμησης και συνοδεύουν την προσφορά. Είναι απαραίτητα για την έγκριση του φακέλου της προσφοράς από τους εργολάβους, και συχνά ζητούνται επίσης προκαταρκτικοί στατικοί υπολογισμοί. Σχέδια αυτού του είδους προλαμβάνουν τις παρανοήσεις, και αυξάνουν την αξιοπιστία της διαγωνιζόμενης εταιρίας. Τα εγκεκριμένα σχέδια (approval drawings), τα σχέδια εφαρμογής (shop drawings) ή τα σχέδια υποβολής (submission drawings) είναι τα σχέδια που υποβάλλονται στην σχεδιαστική ομάδα του έργου, και περιέχουν όλες τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στην δομή της πρόσοψης.

Τα κατασκευαστικά σχέδια (fabrication ή workshop drawings) βασίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια και αποτελούν την βάση για την οργάνωση μιας απλουστευμένης και αποδοτικής κατασκευαστικής διαδικασίας. Τα σχέδια τοποθέτησης (installation drawings), τα οποία ακολουθούν, είναι αυτά που παρέχουν καθοδήγηση στο εργοτάξιο, και η βέλτιστη χρήση του εργοταξίου σημαίνει μείωση του χρόνου κατασκευής της πρόσοψης. Με το τέλος του έργου, τα as-built drawings δείχνουν το έργο όπως τελικά το κατασκεύασε και το παρέδωσε ο εργολάβος. Τα τελικά as-built drawings περιλαμβάνουν πιθανές τροποποιήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της κατασκευής, μεταβολές και τροποποιήσεις των shop drawings. Οι μελλοντικές τροποποιήσεις, ιδίως για τα υδραυλικά και ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία δεν είναι ορατά, και άλλες σημαντικές λειτουργίες, και η συντήρηση του έργου, απαιτούν ακριβή as-built drawings.

Premium Files: 
glasscon_front_israel_rotschild_48_structural_report.pdf
glasscon_project_report_-_rotschild_48_tel_aviv_israel.pdf
glasscon_hungarian_academy_of_arts_structural_glass_report.pdf
GLASSCON SNFCC RENZO PIANO CUSTOM-BESPOKE FACADE SYSTEM.pdf
GLASSCON BESPOKE BUILDING ENVELOPES - CUSTOM FACADES - OVERSIZE GLASS A4 31102019
draft_shop_drawing_sd_00.01.pdf
draft_shop_drawing_sd_00.02.pdf
draft_shop_drawing_sd_00.03.pdf
draft_shop_drawing_sd_00.04.pdf
Draft_Shop_Drawing_SD_01
Draft_Shop_Drawing_SD_02
Draft_Shop_Drawing_SD_03
Draft_Shop_Drawing_SD_04
Draft_Shop_Drawing_SD_05
Draft_Shop_Drawing_SD_06
Draft_Shop_Drawing_SD_07
Draft_Shop_Drawing_SD_08
Draft_Shop_Drawing_SD_09
Draft_Shop_Drawing_SD_10
Draft_ Fabrication Drawing_FD_01
Draft_ Fabrication Drawing_FD_02
Draft_ Fabrication Drawing_FD_03
Draft_ Installation_Drawing_ID_01
Draft_ Installation_Drawing_ID_02
Draft_ Installation_Drawing_ID_03
Draft_ Installation_Drawing_ID_04
Draft_ Installation_Drawing_ID_05